English version of this page

Alfabetisk oversikt over registrerte studentforeninger

 • ?Real Betis avdeling Grünerl?kka!
  Sosial foreining som samlast rundt det spanske fotballaget Real Betis Balompié og deira kamper.
 • AIESEC UiO
  AIESEC er verdens st?rste studentdrevne organissasjon med fokus p? ? utvikle lederegenskaper hos unge gjennom praktisk organisasjonserfaring og internasjonal arbeidserfaring.
 • Akademisk bridgeklubb
  Klubb for kortspillet bridge. Turneringsbridge under Norsk bridgeforbund.
 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • ALLKOM
  ALLKOMs form?l er ? skape et godt milj? for studenter p? psykologisk institutt (PSI) og andre interesserte. Foreningen skal blant annet arrangere “psykologiske vinterleker”.
 • Amnesty Jus Oslo
  Amnesty Jus Oslo (AJO) er en undergruppe av Amnesty International Norge som holder til p? det juridiske fakultet.
 • Amnesty Student Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, campus Blindern.
 • Aqua Adventura
  Aqua Adventura sitt form?l er ? styrke det sosiale fellesskapet blant studenter gjennom bading i norsk natur. Foreningen ?nsker ? fremme bading som en sosial og helsebringende aktivitet.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal v?re et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studieretningen arkeologi. Vi arrangerer ulike sosiale sammenkomster og er bindeleddet mellom studentene og administrasjonen /instituttet.
 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for ? forbedre det faglige og sosiale milj?et for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Art of Living Studentforening Oslo
  Art of Living tilbyr aktiviteter som fjerner stress, gir en f?lelse av tilh?righet, gjenoppretter de menneskelige verdiene og oppmuntrer alle til ? m?tes i hyllest og tjeneste til livet.
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ern?ringsstudenter
 • Attac Studentlag Oslo
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som m?l ? gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og milj? skal g? foran penger og profitt.
 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer p? film fra Midt?sten og Nord-Afrika.
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for ? fremme studentenes ?nsker for administrasjonen p? IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • BlindernCraft
  BlindernCrafts form?l er ? fremme Minecraftinteressen blant studenter, samt ? arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre Minecraftinteresserte.
 • Blindern Jazzklubb
  Forening for jazzinteresserte ved UiO.
 • Blindern Rockeswing
  Vi er en forening som holder til p? Blindern som danser og holder kurs i folkelige rockeswingformer.
 • B?ygen
  B?ygen er et litter?rt tidsskrift drevet p? idealistisk basis av masterstudenter som studerer litteratur ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe og kulturelle alibi.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges st?rste ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Vi er prim?rt knyttet til UiO, men tar ogs? imot studenter fra andre l?rersteder.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Coffeeread
  En god bok er alltid best med en god kopp kaffe samtidig. Gjennom Coffeeread skal vi m?tes for ? diskutere gode b?ker samtidig som vi koser oss med en kaffekopp.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske, faglige og sosiale tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for n?ringslivet og finansrelaterte emner.
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet. V?rt m?l er ? underholde oss selv og andre, i den rekkef?lgen.
 • Craftopia
  Form?let er ? skape en lavterskel, trygg sosial arena hvor h?ndhobby interesserte studenter kan m?tes.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter med sosiale arrangementer og kjelleren Escape
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ern?rings- og odontologistudenter ved UiO.
 • Defi - designforeningen ved Ifi
  Faglig og sosial linjeforening for "Informatikk: design, bruk, interaksjon" p? UiO.
 • Dei Sjuke Hestars Studenteining
  Ei eining med hovudm?l ? gjere sitt livssyn s? klart som mogeleg for alle interesserte.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Det Medicinske S?sterskab
  Det Medicinske S?sterskabs form?l er ? fremme sangglede og s?sterskab blant kvinnelige studenter ved det medisinske og odontologiske fakultet.
 • Det Norske Studentersamfund (DNS)
  Det Norske Studentersamfund driver studenthuset Chateau Neuf.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital ?konomi og Ledelse ved UiO. Foreningens form?l er ? fremme faglig kompetanse, samt bidra til ? styrke det sosiale milj?et.
 • DKSF - H?yres Studenter i Oslo
  DKSF er Oslo H?yres studentforening som samler konservative studenter ved h?yere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Som medlem i DKSF f?r du anledning til ? delta p? v?re arrangementer og skoleringer.
 • Dungeons & Dragons Studenter Oslo
  F? venner, skap historier og eventyr sammen i en fantasiverden dere skaper. Det er Skyrim uten grenser - og med venner. Kom og pr?v det ut p? v?re kule arrangementer -- n? med pizza!
 • Effektiv Altruisme UiO
  Effektiv Altruisme UiO arbeider med ? finne og fremme de mest effektive m?tene ? gj?re verden til et best mulig sted. Du f?r v?rt med p? tankevekkende diskusjonsm?ter og sosiale aktiviteter.
 • ELSA - Oslo
  ELSA Oslo er en del av the European Law Students' Association, og tilbyr verdifull akademisk og internasjonal erfaring ved siden av studiene.
 • Emmaus psykologiforening
  ? skape m?tepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skj?ringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Erasmus Student Network Oslo
  V?r oppgave er ? gi mulighet for kulturell forst?else og selvutvikling gjennom ? representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Ern?ringsstudentenes fagutvalg ved UiO (EFU)
  EFU best?r av 11 representanter, leder + 2 stk fra hvert kull som velges inn ?rlig. Foreningens form?l er ? bidra til sosialt og faglig input for studentene.
 • Extinction Rebellion Ungdom
  Extinction Rebellion Ungdom ?nsker ? fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO og andre ungdommer.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske spr?k (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske spr?k er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave ? ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for filosofi ved Universitetet i Oslo
  Fagutvalget for filosofi (FUFF) er filosofistudentenes formelle organ for representasjon, samt en p?driver for godt sosialt og faglig milj? for filosofistudentene.
 • Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for museologi og kulturarvstudier
  Fagutvalget er av og for studenter p? masterprogrammet i museologi og kulturarvstudier. Foreningen skal jobbe for ? gj?re studiehverdagen best mulig for studentene.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet for ?vrig.
 • Fagutvalget ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  Fagutvalget fremmer studentenes interesser overfor instituttet. V?rt form?l er ? skape et godt l?ringsmilj? blant studentene ved IKRS, b?de faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
  Fagutvalg for pedagogikkstudenter p? UiO
 • Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Fagutvalgets oppgave er ? ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er hjemlet i Universitetsloven, kapittel 4-1 og 4-4.
 • Fagutvalget ved ?konomisk Institutt
  Fagutvalget ved ?I ivaretar studentenes interesser opp mot ?konomisk institutt.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som form?l ? v?re et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Farmapoké
  Engasjere farmasistudenter og skape et sterkere samhold p? studiet.
 • Farmas?ytenes Idrettsforening FIF
  Idrettsforening for farmasistudenter ved Farmas?ytisk Institutt
 • Farmas?yter Uten Grenser Studentgruppe Oslo
  Navnet er basert p? at organisasjonen er en humanit?r organisasjon med best?ende av farmas?yter som ut?ver humanit?r hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Farmas?ytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmas?ytisk Institutt.
 • FIFI - Fotballforeningen ved Institutt for Informatikk
  FIFI har siden 2012 arrangert ukentlige fotballtreninger for studenter ved Institutt for informatikk. Her er alle informatikkstudenter velkomne, uavhengig av niv? og erfaring.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen st?r for sosiale arrangementer for alle studenter i Oslo, hovedsaklig gjennom driften av student-kjellern Uglebo.
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske spr?k (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Folkeliggjort
  Vi er studentforeningen som hjelper studenter endre egen studiehverdag og h?yere utdanning.
 • Foreningen for brettspill ved UiO
  Foreningen skal fremme felleskapet blant brettspillentusiaster p? UiO, ved ? skape nettverk, dyrke sosial b?rekraft og spre gleden med brettspill av ulike slag.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Foreningsstyret
  Foreningsstyret st?r for Foreningen Blindern Studenterhjems l?pende virksomhet.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Forum for psykologi og filosofi
  Foreningen kjerneaktivitet er dialog rundt grunnleggende sp?rsm?l som knytter seg til psykologisk praksis og samtidens menneskesyn.
 • Framtiden i v?re hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i v?re henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for milj? og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunns?konomistudenter ved UiO.
 • Fysikkforeningen
  Fysikkforeningen er studentforeningen for bachelorstudenter p? FA (Fysikk og Astronomi), og vi st?r for mye av det sosiale p? Fysisk Institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene p? Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Geoviternes volleyballforening
  Sosial volleyballklubb for studenter p? Institutt for Geofag.
 • Gl?deskoret Justitia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Grevling - linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag
  Grevling er en faglig og sosial linjeforening for studenter p? lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag
 • Gr?nn Liste
  Gr?nn Liste er en politisk liste ved Universitetet i Oslo.
 • G?a Norvegica
  Forening for studentene p? institutt for geofag
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilh?righet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter p? bachelor- og masterniv? i studiet Helseledelse og helse?konomi.
 • Hjemmelaget Musikkforening
  Et lavterskel sted, hvor alle kan dele egen musikk, covers, remixer og snakke om musikk generelt. Vi holder ogs? jams, hvor vi spiller etter l?ter eller improviserer fritt! M?lgruppe: musikkelskere
 • HONning
  Linjeforeningen HONning for Honours-programmet ved Universitetet i Oslo.
 • Hoppeball/Staldthing
  Hoppeball/Staldthing is the Juristforeningen's ball. Hoppeball is held every year, while Staldthing is held every three years; both in week 41 in the autumn.
 • Hoppeseter (Juristforeningens Hyttestyre)
  Hoppeseter er en studenthytte som Juristforeningen leier ut b?de til egne medlemmer og eksterne leietakere (hovedsakelig studentforeninger).
 • HumAk - Jusstudentenes humanit?raksjon
  HumAk er jusstudentenes humanit?raksjon. HumAk arrangeres annethvert ?r, og samler hver gang inn penger til et veldedig form?l. I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter p? naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • Ibsenklubben
  Ibsenklubben er en forening som har til form?l ? utforske Henrik Ibsens verker og deres plass i norsk og internasjonal kultur. Klubben bygger fellesskap hovedsakelig blant studenter og andre.
 • Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem
  Idrettsforening for beboere ved Blindern Studenterhjem
 • IFI-Avis Output
  IFI = Institutt for Informatikk. Vi er avisa/magasinet til studentene p? instituttet og lager mye g?y!
 • Ifi-dagen
  Ifi-dagen arrangerer hvert ?r to karrieredager: ettermiddagen@ifi og dagen@ifi. dagen@ifi er det st?rste studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO, og arrangeres hver h?st.
 • ifi FOKUS
  Foreningens form?l er ? fremme et godt studiemilj? ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (Oslo, Norge).
 • IFI-logen
  Vi har som m?l ? anskaffe jacuzzi p? institutt for informatikk. Vi arrangerer ogs? sosiale sammenkomster.
 • ifiPDL
  Padel, g?y og morro
 • IFI-ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og systemarkitetur
 • IFI Sjakk
  Sjakkforening p? Institutt for informatikk ved UiO
 • Impro Neuf
  Foreningens form?l er ? drive improvisert teater knyttet til Det Norske Studentersamfund, herunder workshops, forestillinger og lignende.
 • IMV-Revyen
  IMV-Revyen er institutt for musikkvitenskap sin revyforening. Vi ?ver h?st/vinter og setter opp revy til v?ren. Foreningen er ?pen for alle UiO studenter
 • Insj
  Insj sitt form?l er hjelpe studenter realisere sin ideer. Vi skal v?re en grunnpilar i innovasjon og entrepren?rskap ved universitetet
 • Institutt Formel 1
  Arrangere visninger av alt Formel 1 relatert
 • Internasjonal gruppe
  Fremme sosial og kulturell utveksling mellom jusstudenter i Norden, samt juridiskfaglig kunnskap p? bestemte omr?der.
 • JF Dans
  Dansegruppe for det Juridiske fakultet p? UiO
 • Juridisk Golfforening
  Form?let med Juridisk Golfforening er ? skape et fellesskap blant jusstudenter gjennom golf. Vi ?nsker ? samle studenter ved det juridiske fakultet i Oslo til et sosialt og inkluderende milj?.
 • Juridisk klimaforening
  Foreningen jobber p? ulike niv?er med ? sikre et levelig klima for fremtiden, og jussens betydning i denne kampen st?r sentralt.
 • Juridisk Skiforening
  Arrangere skiidrett og andre vinteraktiviteter for studentene ved juridisk fakultet og foreningens st?ttespillere.
 • Juridisk Studentutvalg
  ? fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultet.
 • Juristforbundet - Student UiO
  Vi bidrar med faglig utvikling og ? danne m?teplasser for jusstudenter ved ? gi dem tilgang til kompetanse, nettverk og ?konomiske fordeler.
 • Juristforeningen (JF)
  Linjeforening for studenter ved Det juridiske fakultet.
 • Jussnavigat?rene Oslo
  JussNavigat?rene Oslo er Navigat?rene sitt studentarbeid ved Det juridiske fakultet i Oslo. Foreningens m?l er ? forene tro, studier og hverdagsliv med grunnlag i Bibelen.
 • Jusstudentenes Idrettsklubb - JIK
  Studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo har mulighet til ? bli medlem av JIK.
 • Justivalen
  Justivalen er en festival arrangert av studenter ved Det juridiske fakultet, og er en studentfestivalen for alle! Justivalen avholdes i Frederiks Gate 3 i uke 25 i 2025
 • KFUK-KFUM Global Student Oslo
  V?rt form?l er ? ?ke og spre kunnskap om, og skape debatt rundt KFUK-KFUM Globals arbeidsomr?der kj?nnsrettferdighet, ?konomisk rettferdighet, klimarettferdighet og rettferdig fred.
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening, studentpub, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons form?l er ? skape et godt faglig og sosialt milj? for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter p? Kjemisk Institutt og er deres taler?r opp mot ledelsen, i tillegg til innad blant studentmassen.
 • Kling Kokos
  Psykologisk Institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo. Stiftet i 2007.
 • Konsertforeningen Betong
  Konsertarrang?r p? Det Norske Studentersamfund.
 • Kor i Granskauen
  Foreningens form?l er ? gi et utradisjonelt, rytmisk fokusert og sosialt kortilbud til unge voksne/studenter i Oslo. Vi tar imot studenter fra alle SiOs l?resteder!
 • Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
  Vi eksisterer for ? l?re folk opp om brygging og ?lkultur! Ellers s? brygger vi masse annet og har en vid interesse for tradisjoner og kultur som kan ha med v?rt form?l ? gj?re.
 • Kurdisk Studentforening
  Form?let til Kurdisk Studentforening er ? tilby en sosial arena for kurdiske studenter ved Universitetet i Oslo og andre SiO-registrerte l?resteder.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisi?st kor.
 • Lanterne
  ?ke bevisstheten og mobilisere handling blant studenter for ? bekjempe menneskehandl samt arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre som er interessert.
 • Lanx Satura
  Lanx Satura publiserer semesterlige humoristiske tidsskrift. V?rt form?l er ? gi studenter en arena for relevant samfunnskritikk samt muligheten til ? uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • Latin-Amerikagruppene Blindern (LAG)
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Latinamerikansk forening Studentlag (LAF Studentlag)
  LAF Studentlag er foreningen for deg som er opptatt av Latin-Amerika, spansk og portugisisk. Vi jobber for ? spre informasjon og kunnskap om Latin-Amerika til studenter i Norge.
 • Lavterskel
  Lavterskel er en forening som har som m?l ? skape lavterskel sosiale arrangementer ved Institutt for Informatikk p? UIO.
 • Legestudentenes Idrettsklubb - LIK
  Form?let til Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) er ? tilrettelegge for organisert idrett, arrangere lavterskel aktiviteter og turer, og v?re et samlende organ for fysisk aktivitet blant studenter.
 • Legestudentenes interesseforening for sutur og strikk - LISS
  Form?let til LISS er ? skape et sosialt milj? p? tvers av ulike kull ved Det medisinske fakultet, der studentene f?r mulighet til et annerledes avbrekk fra lesingen.
 • LEGIO XV Apollinaris
  Legio XV Apollinaris er en studentforeningen for de som er interessert i romersk historie, reenactment, h?ndverk og h?ndarbeid.
 • Lektorkammeret
  Foreningen er for p?g?ende og tidligere realfagslektorstudenter ved UiO. Vi skal skape en sosial plattform p? tvers av studie?r og en arena for fysisk aktivitet for medlemmer over flere niv?.
 • Lektorprogrammets Studentforening
  Nettverks- og sosial-forening for lektorstudenter ved UiO.
 • Lektorstudentene ved UiO
  Lektorstudentene ved UiO er Norsk lektorlags studentlag p? Universitetet. Vi jobber for ? skape felles tilh?rlighet for alle lektorstudenter, p? tvers av fagdisiplin og fakulteter.
 • Lilleputtenes maleforening
  Miniatyrfigur maleforening for studenter p? UiO
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk p? UiO.
 • Linjeforeningen for Informatikk Spr?kteknologi
  Linjeforeningen for Informatikk: Spr?kteknologi skal skape et godt faglig og sosialt milj? for studentene p? Informatikk: Spr?kteknologi.
 • Litteraturtidsskriftet LASSO
  LASSO er et ikke-kommersielt litter?rt tidsskrift med det form?l ? appelere til litteratur- og spr?kstudenter p? bachelor- og masterniv?.
 • LO-studentene ved UiO
  LO-studentene ved UiO sitt form?l er ? v?re en faglig, politisk og sosial arena for studenter i Oslo.
 • Lovstafetten
  Lovstafetten Oslo har som form?l ? samle jusstudenter til l?pe- og sykkeltrening i den hensikt ? vinne Lovstafetten; en ?rlig kappestrid mellom UiO og UiB
 • LPU - Lektorprogrammets Programutvalg
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og for ? forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningen v?r.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ern?rings-, odontologi- og medisinstudenter.
 • Markblomstforeningen (test)
  Foreningen for Markblomstinteresserte. Arrangerer turer og blomstepressearrangementer.
 • Matematikk Algoritmer Programmering for Studenter
  Vi er en ung forening som er opptatt av morsomme tekniske ting knyttet til programmering og matematikk. Forbeholdt for studenter som syns det er kult ? bryne seg.
 • Matematisk fagutvalg (MFU)
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ern?ringsstudenters matopplysning
 • Medicinerforeningen
  Fakultets- og kjellerforening for det medisinske fakultet
 • Medicinerrevyen
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ern?rings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Medicinsk Paradeorch?ster
  Medicinsk Paradeorch?ster er et fritt og uavhengig studentorkester
 • Medieavdelingen ved Det Norske Studentersamfund
  Vi er blant flere utvalg i Det Norske Studentersamfund som drifter studenthuset Chateau Neuf. Vi driver med PR og markedsf?ring, grafisk design, foto og filmproduksjon, tekst, IT- og webutvikling.
 • Medisinernes mentale helseopplysning (MMO) Oslo
  M?let v?rt er ? bidra til mer ?penhet og opplysning rundt psykisk helse, samt ? samle fagomr?dene psyke og soma. Behandling av pasienter skal ikke forekomme.
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon best?ende av leger og legestudenter, ved Universitetet i Oslo, som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-omr?det.
 • Medisinstudentenes Humanit?raksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanit?raksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Fornybar energi og nanoteknologi" p? UiO
 • Mino.Jur
  Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter p? Det juridiske fakultet. M?let for organisasjonen er ? skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til form?l ? skape kontakt mellom muslimske studenter, og ? arbeide for ? skape forst?else og kunnskap om Islam.
 • Navet
  Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk og har som form?l ? knytte studentene opp mot bedriftsmarkedet.
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepalese Student Community in Oslo
 • Nevrodivergent Studentforening
  Foreningens form?l er ? skape et sosialt felleskap for nevrodivergente studenter i Oslo, og jobbe for ? fremme inkludering.
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • Nordmarkskapellet
  Nordmarkskapellet er et sportskapell og leirsted i Nordmarka
 • Norske Fysikkstudenters Forening
  Norske fysikkstudenters forening (NoFFo) er en forening best?ende av fysikkstudenter fra hele landet. Dette er delen av foreningen som h?rer til UIO
 • Norske Studenters Aktuarforening
  Form?let er ? skape trivsel for studentene ved studiet gjennom faglige og sosiale arrangementer. Foreningen skal jobbe for tettere b?nd mellom studenter og n?ringen, for ? sikre jobbmuligheter.
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. V?rt lokallag har tilh?righet til Universitetet i Oslo.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter
 • Observator
  Gratis tidsskrift om ?konomi, drevet av samfunns?konomistudentene ved Universitetet i Oslo.
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • One Rep Max
  One Rep Max har som form?l ? samle studenter med interesse for styrketrening, samt arrangere sosiale og kulturelle aktiviteter for v?re medlemmer og andre med interesse for styrketrening.
 • OSI Aikido
  OSI Aikido er en japansk kampsportgruppe som prim?rt trener p? Domus Athletica og Nydalen Athletica. Leddmanipulasjon, kast, rulling og masse morro er v?r spesialitet!
 • OSI Badminton
  OSI Badminton har tilbud b?de for viderekomne og nybegynnere. De kan tilby et godt sosialt milj? for badmintoninteresserte studenter.
 • OSI Basketball
  OSI Basketball er kjent for ? v?re den mest sosiale basketklubben i Norge og gj?r det bra i studentmesterskap. ?pen for alle studenter.
 • OSI Boksing
  OSI Boksing er ?pen for b?de nybegynnere og viderekomne, med fokus p? sosialt samhold. Vi trener teknikk og sparring, og skaper et inkluderende milj? for alle bokseinteresserte.
 • OSI Capoeira
  OSI Capoeira praktiserer en Brasiliansk kampsport som baserer seg p? rytmer og dans. Alle studenter er velkomne, b?de nybegynnere og de som har erfaring fra Capoeira.
 • OSI Dykking
  OSI Dykking tar imot nybegynnere og viderekomne. Gruppen holder kurs og reiser b?de innenlands og utenlands for ? avdekke vannets mysterier.
 • OSI Elvepadling
  OSI elvepadling trener inne i basseng i vinterhalv?ret, men resten av ?ret er de p? turer i Norge og andre land. Gruppa tar imot b?de erfarne og uerfarne padlere.
 • OSI Fekting
  OSI Fekting er Norges f?rste fekteklubb og har ut?vere p? alle niv?er, fra nybegynnere til landslagsut?vere.
 • OSI Fotball
  OSI Fotball har b?de futsal- og fotball-lag for b?de gutter og jenter, p? flere niv?. Det er bare ? komme p? pr?vetrening for ? finne ut hvilket lag som passer deg best.
 • OSI Friidrett
  OSI Friidrett trener (f?rst og fremst l?ping) hele ?ret og har plass til b?de nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Friluft
  OSI Friluft er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den st?rste studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI Gruppedans
  OSI Gruppedans er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den st?rste studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI H?ndball
  OSI H?ndball har flere lag b?de p? dame- og herresiden som deltar i seriespill p? ulike niv?er. OSI H?ndball er kjent for sitt gode sosiale milj? og er flinke til ? ta vare p? hverandre.
 • OSI Innebandy
  OSI Innebandy har flere treninger i uka for b?de guttelag og jentelag, p? ulike niv?er. Det er en gruppe som inkluderer og tar vare p? studenter og s?rger for at de har et godt sosialt milj?.
 • OSI Judo
  OSI Judo trener p? Domus Athletica flere ganger i uka. Judo er en tradisjonsrik kampsport som trener koordinasjon og kroppsbeherskelse.
 • OSI Jujutsu
  OSI Jujutsu trener hovedsakelig p? Domus Athletica. Fokus ligger p? kroppsbeherskelse og teknikk. Gruppen har tilbud for b?de nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Kajakkpolo
  OSI Kajakkpolo er en aktiv gruppe som m?tes for ? spille kajakkpolo.
 • OSI Karate
  OSI Karate trener denne klassiske kampsporten som alle kjenner til. Gruppen har n?re tilknytninger til andre karateklubber og som medlem blir man derfor med i et stort nettverk av likesinnede.
 • OSI Kendo
  OSI Kendo har nybegynnerkurs, men mange i gruppen deltar ogs? p? h?yt niv? og representerer landslaget.
 • OSI Klatring
  OSI Klatring samles flere ganger i uka for ? klatre. I tillegg holdes det mange nybegynnerkurs hvert ?r. Klatregruppa reiser ogs? rundt i Norge og andre land for ? finne nye steder ? henge fingra i.
 • OSI Langrenn
  OSI Langrenn holder teknikktreninger hele vinteren. De deltar ogs? p? studentmesterskap og regul?re konkurranser. P? starten av sesongen holdes det ogs? nybegynnerkurs hvis det er interesse for det.
 • OSI Orientering
  OSI Orientering har en sosial gruppe som trener hovedsaklig i marka rundt Oslo. I tillegg har de en kartgruppe som produserer og selger kart over turomr?der i Oslo.
 • OSI Padel
  OSI Padel er et lavterskeltilbud for alle som har eller kan f? interesse for padel. Man kan delta p? treningene v?re uansett tidligere erfaring.
 • OSI Pardans
  OSI Pardans er en av undergruppe av OSI . Gruppen arrangerer kurs 6 forskjellige dansestiler. Se https://pardans.osi.no/ for mer informasjon om kursene vi tilbyr!
 • OSI Quidditch
  OSI Quidditch er Oslos studentlag i rumpeldunk, og et av de beste i Norge! Vi trener 2-3 ganger i uken, og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer. ?pent for alle studenter i Oslo!
 • OSI Roing
  OSI Roing er sportslig gruppe som er ?pne for b?de herrer og damer uavhengig av niv?. De har mange ulike sosiale arrangementer i l?pet av ?ret.
 • OSI Squash
  OSI Squash holder til p? Domus Athletica hvor de har ukentlige treninger og turneringer.
 • OSI Sv?mming
  OSI Sv?mming trener p? Domus Athletica og holder kurs og treninger for alle niv?er.
 • OSI Sykkel
  OSI Sykkel er en aktiv gruppe som m?tes flere ganger i uka for ? trene i Oslo-omr?det. P? vinterstid trenes det inne p? et av Athleticas sentre.
 • OSI Tennis
  OSI Tennis er ?pen for alle studenter i Oslo som ?nsker ? spille tennis i et sosialt milj?. M?let v?rt er ? bli den st?rste og billigste student tennis klubben i Norge.
 • OSI Triatlon
  Vi er f?rst og fremst en sosial klubb som er for alle ut?vere p? alle niv?er. Vi har mange sosiale arrangementer gjennom ?ret som for eksempel hytteturer, treningsleirer, pizzasamlinger og mye mer.
 • OSI Ultimate Frisbee
  Oslos eneste studentlag i Ultimate Frisbee. OSI Ultimate er en sosial klubb som passer for nybegynnere og erfarne. Vi har ukentlige treninger, og deltar i alle turneringer i Ultimate-serien i Norge.
 • OSI Volleyball
  OSI Volleyball er en av OSIs st?rste grupper og har 12 lag p? ulike niv?er for b?de herrer og damer, samt en stor og blandet nybegynnergruppe. De har mange ulike sosiale arrangementer i l?pet av ?ret.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ?nsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter ? bidra til ? ?ke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske S?lskab
  OCS er en frivillig forening for medisinstudenter ved UiO. Vi ?nsker ? ?ke interessen for kirurgi ved ? v?re en arena der man kan ?ve p? enkle kirurgiske ferdigheter under god og sikker veiledning.
 • Oslo CTF
  Lavterskel forening for alle datasikkerhetinteresserte, med fokus p? kompetansebygging gjennom workshops og CTF. CTF er kort for Capture The Flag, som er konkurranser innen etisk hacking.
 • Oslo Goklubb
  "Go" refererer til brettspillet som klubben er sentrert rundt.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets form?l er ? vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som dr?mmer om ? aktualisere v?r visjon: "Vi vil gj?re Jesus kjent p? alle studiesteder i Oslo, s? han blir trodd, elsket og etterfulgt."
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Oslo Medisinske Roklubb
  Roklubb for studenter p? medisinske og odontologiske fakultet. Felles treninger innend?rs og utend?rs p? vannet i sommerhalv?ret, samt sosiale arrangementer for medlemmene gjennom hele ?ret.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som f?ler tilh?righet til denne gruppen.
 • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
  Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets st?rste idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv.
 • Oslostudentenes Musikalforening
  Gruppe for ? skrive og fremf?re musikaler for og av Oslos studentbefolkning
 • Oslostudentenes Syklubb
  Form?let til Syklubben er ? fremme syinteressen blant studenter p? en b?rekraftig m?te, samt ? arrangere sosial, kulturell og milj?bevisst aktivitet for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Oslo studenthager / Blindern Studenthagelag
  Tilrettelegger for ?kologisk og regenerativ dyrking i studenthagen p? Blindern Campus
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift p? Universitetet i Oslo.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Fagutvalg ved masterprogrammet Peace and Conflict Studies (Institutt for statsvitenskap, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet).
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet pedagogisk tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi dekker pedagogiske temaer p? mer og mindre faglige m?ter.
 • Pizzaforeningen
  Pizzaforeningen er en forening for studenter i Oslo med en lidenskap for deig, tomatsaus og ost. Gjerne i kombinasjon.
 • PK studentlag
  Forbedre studiemilj?et og det sosiale milj?et p? Domus Medica ved det medisinske fakultet p? UiO.
 • Portal Space
  Vi har som form?l om ? fremme Norsk romvirksomhet og skaperglede ved ? gi studenter muligheten til ? jobbe med praktisk utvikling av romteknologi.
 • Programutvalget. Master i Organisasjon, Ledelse og Arbeid.
  Form?let til Programutvalget er ? ivereta studentenes faglige og sosiale interesser. Vi arrangerer bla. hytteturer, semesterfester, fagdager, bedriftspresentasjoner.
 • Programutvalget for Filosofi, Politikk og ?konomi
  Programutvalget for Filosofi, Politikk og ?konomi sitt form?l er ? fremme samhold og felleskap blant studenter ved bachelorprogrammet ?Filosofi, politikk og ?konomi? v/Universitet i Oslo.
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget for bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet p? UiO. Programutvalget ivaretar det faglige og sosiale milj?et p? studieprogrammet.
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for psykologi - ?rsenhet, bachelor og master
  Programutvalget ivaretar psykologistudentene sine interesser hva gjelder programmenes faglige innhold, oppbygning og gjennomf?ring overfor instituttets ledelse og andre relevante instanser.
 • Programutvalget for Utviklingsstudier ved UIO
  V?rt form?l er ? s?rge for sosialt og faglig samv?r/opplegg for studentene for ? ?ke trivsel, l?ringsutbytte og styrke tilh?righet til studiet. Vi er ogs? deres bindeledd til studentadministrasjonen.
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) best?r av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • Psykologistudentenes linjeforening
  Psykologistudentenes linjeforening har som form?l ? styrke det sosiale samholdet for studenter ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, p? tvers av kull og studieretning.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ?nsker ? ?ke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggj?re hvordan psykologien kan bidra i m?te med samfunnsutfordringer.
 • Radio Nova
  Studentradioen i Oslo, vi sender radio 24/7 p? DAB og nettradio av og for studenter og unge! En stor studentforening med over 220 medlemmer og masse morsomme arrangementer!
 • readLine
  readLine er en sosial arena som samler studenter ved IFI som liker ? lese litteratur. Vi samles for ? fortelle, diskutere og dele lidenskapen for litteratur og andre gleder ved livet.
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • RealitIFI
  Vi er en IFI-forening som ?nsker ? ha en sosial arena for ? se, diskutere og reflektere over samtidens realityserier.
 • Redd Barna Oslo International
  Redd Barna Blinderns form?l er ? fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet. Vi driver med kampanjearbeid og andre sosiale arrangement
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for ?konomer, studenter og andre med ?konomifaglig interesse som arbeider for pluralisme i ?konomifaget.
 • Revygruppen Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt. Vi lager revy med samfunnskritisk og psykologisk vinkling.
 • RF-Regi
  Studentforening for alle interessert i DJ-ing eller rigging og avvikling av konserter, dansegulv, revyer og alt annet som inneb?rer lyd, lys og scene.
 • SAIH Blindern
  SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og h?yskoler.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet SV-fakultetet, men ?pen for alle som skulle ?nske ? blir med i redaksjonen. Vi utgir 1 gang i semesteret med 4 faste deler: Tema, Meninger, Samfunn og Kultur.
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister. Vi jobber for ? forbedre det faglige og sosiale tilbudet til v?re medlemmer p? UiO.
 • Sangvinerne
  Mannskoret for studenter ved medisin
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • SIFI - Linjeforeningen for Informasjonssikkerhet ved IFI
  Linjeforening for masterprogrammet Informasjonssikkerhet ved IFI
 • Sm?bruket Studenthytte
  Sm?bruket er en studenthytte eid av Blindern Studenterhjem som ligger i Eiksmarka (B?rum) og leies ut til alle som ?nsker ? dra p? en kortreist hyttetur i Oslomarka. Se nettside for mer informasjon
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • SonoStudMed
  Organisasjonens form?l er ? arrangere ultralydkurs for medisinstudenter i Oslo. Kursene skal ha fokus p? mye praktisk ?velse i s?kalte bedside point of care unders?kelser.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Sosialantropologisk Prograutvalget (SAPU) er interesseorganisasjonen for bachelor og masterstudenter ved sosialantropologi p? UiO.
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • Spire Oslo
  Utviklingsfondets Ungdomsorganisasjon
 • Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV)
  Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV) organiserer sosiale studentaktiviteter p? masterniv? for studenter ved Institutt for statsvitenskap.
 • Steinbiten akvarieforening
  Akvarieklubb for alle interesserte ved Institutt for biovitenskap.
 • Strikk og Drikk Oslo Studentforeningen
  Strikk og Drikk Oslo Studentforeningen har som form?l ? skape et sosialt m?tepunkt for h?ndarbeidsinteresserte studenter i Oslo.
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter p? Elektronikk og datateknologi, n? kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studentenes Feministiske Forening
  Foreningens form?l er ? fremme interessen for feminisme og kj?nnsforskning gjennom sosiale og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre som er interessert i kj?nnsforskning.
 • Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap
  Studentforeningen fungerer som et bindeledd til Norsk Psykedelisk Vitenskap, og har som form?l ? fokusere p? forskning av psykedelikas egenskaper og deres potensielle terapeutiske effekt.
 • Studentenes Fotoklubb
  Studentenes Fotoklubb har til form?l ? samle og skape kontakt mellom fotointersserte studenter og gi dem ?kt kjennskap til fotografi.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas form?l er ? fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt ? arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Studenterhytta
  Studenterhytta er en hytte ved Blankvann i Nordmarka som skal v?re et attraktivt tilbud for studenter og OSI-medlemmer. Hytta eies og driftes av OSI.
 • Studenternes Sj?fartsselskab
  Studenternes Sj?fartsselskab sitt form?l er ? arrangere turer for foreningens medlemmer p? sj?en.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger p? et gjensidig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med Leger Uten Grenser (MSF). Foreningen holder til p? UiO, Domus Medica.
 • Studentforeningen for farmas?ytisk innovasjon (SFI)
  Studentforeningen for farmas?ytisk innovasjons form?l er ? fremme og legge til rette for farmas?ytisk innovasjon blant studenter.
 • Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo
  SMIs form?l er ? fremme innovasjon og idéutvikling blant studentene ved de medisinske studieretningene ved UiO. Dette vil arrangeres i tr?d med foreningens verdier.
 • Studentforeningen for Russisk og ?st-Europastudier (SR?E)
  Studentforeningen for Russisk og ?st-Europastudier (SR?E) skal representere studenter i europeisk spr?k med studieretning russisk samt ?st-Europa-?rsenhetsstudentenes interesser, faglig og sosialt.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmas?ytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig".
 • Studentforening for Korea-studier
  Studentforening for Korea-studier skal representere de studentene ved Universitetet i Oslo som er interesserte i ? l?re om Korea og koreansk spr?k.
 • Studentforening for Utdanningsvitenskaplig Innovasjon (SUI)
  Innovasjonsforening for utdanningsvitenskapelige studenter.
 • Studentorchesteret Bi?rnebl?s
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Studentorkesteret STRYK
  Strykeorkester for hobby-fiolinster, -bratsjister, -cellister og -bassister. Kreves at man har spilt tidligere, ikke g?r ut?vende stryk, og er under 30 ?r.
 • Studentparlamentet ved UiO
  Studentparlamenet (SP) er studentenes ?verste demokratisk valgte organ p? UiO. Vi er studentstemmen!
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Vi ?nsker ? unders?ke og dr?fte internasjonale sp?rsm?l fra et tverrfaglig st?sted.
 • Studentsjakkforeningen ved Universitetet i Oslo
  Forening for alle sjakkinteresserte studenter i Oslo.
 • Students Social Network
  Students Social Network er stedet hvor du kan m?te din neste bestevenn eller din fremtidige kollega, eller en du kan m?te over en kopp kaffe.
 • Studentundervisningen p? Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet for alle som er interesserte.
 • Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet (HFSU) skal ivareta studentenes interesser p? Det humanistiske fakultet og arbeide for god kontakt mellom studentene og fakultetets ledelse.
 • Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalget ved det Utdanningsvitenskapelig fakultet (SUUV) er det ?verste studentorganet p? fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • SUMposium
  Linjeforening for studenter ved UiOs Senter for Utvikling og Milj? (SUM).
 • Syrian Student Association
  - Bygge broer mellom det syriske og norske folket -F? arabiske studenter til ? bli kjent med h?yere utdanning i Norge - Hjelpe arabisk talende studenter med ? bli kjent med hverandre
 • Tabula
  Tabula er et seri?st useri?st tidsskrift, med form?l om ? fremme 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@, skriveglede og sosialisering i IAKHs studentmilj?.
 • Tappet?rnet
  Tappet?rnet har ansvar for alt av frivillig bardrift p? Chateau Neuf, derav Bokcafeen som er ?pen alle hverdager.
 • Teater Neuf
  Studentteateret i Oslo
 • Teater Neuf International
  Teater Neuf International er en engelskspr?klig teatergruppe for b?de n?v?rende og tidligere studenter og andre interesserte ansatte ved universitetet.
 • Tekna Student Oslo
  Forening for studenter innen teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Teknovat?ren
  Tidsskriftet ser etter ? fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Terra
  Samfunnsgeografistudenter sin forening for sosial velferd.
 • ToastJ?rn - Toastens Organisasjon For Alle Studenter til J?rnets ?re og Riket Norge
  Studentforeningens form?l er ? spre toastglede og trygg toasting ved Institutt for Informatikk. Vi skal samle studenter rundt noe s? enkelt og godt som toast.
 • trass!
  Vi er et feministisk tisskrift som vil fremme postkoloniale perspektiver og interdisiplin?rt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@.
 • Tryggere Ungdom UIO
  Tryggere Ungdom jobber for en tryggere og mer progressiv ruspolitikk. Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsn?ytrale.
 • Tulleforening
  rtwert
 • Tvergastein
  Tvergastein er det f?rste tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har temaene milj? og b?rekraftig utvikling som hovedfokus.
 • UiO Frisbeegolf - DUKK
  DUKK er en frivillig studentforening ved Universitetet i Oslo som ?nsker ? formidle gleden av sporten 'Disc Golf' til studenter - uavhengig av ferdighetsniv?.
 • UiO Gaming
  UiO Gaming er en hobbyforening som ?nsker ? skape et sosialt milj? rundt gaming og e-sport p? UiO. Holder til p? Chateu Neuf!
 • UiO Kunstklubb
  V?rt form?l er ? v?re en sosial arena for studenter med interesse innenfor billedlig kunst, som m?tes jevnlig for ? arbeide p? egne kunstprosjekter i fellesskap. Vi holder til p? Universitet i Oslo.
 • UiO Rooftop Initiative
  Vi ?nsker ? installere takhager p? universitetet for ? bidra til ?kologisk matproduksjon og kunnskap om lokalt milj? og klima, skape ?pne m?teplasser, og redusere oppvarmingseffekten fra takene.
 • UKA p? Blindern
  UKA p? Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens m?lgruppe er Oslos studenter.
 • UNIKUM
  Studentforeningen ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved UiO, UNIKUM, skal arbeide med saker som ang?r studentene ved ITS, jobbe for b?de faglige og sosiale arrangement.
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker d?r hvert ?r p? fordi de ikke har tilgang p? livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland
 • Universum Panton
  Denne klubben vil skape et milj? rundt himmelobservasjon og amat?rastronomi for de som er interesserte, men ikke hadde muligheten til ? studere det. (Den er ogs? for de som studerer det)
 • UN Student Association Oslo
  FN-studentene arbeider med ? informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger, samt andre samfunnsrelaterte sp?rsm?l.
 • Ursi Canentes
  Vi er et blandakor, som synger det meste, fra drikkeviser til popsanger til sanger fra spill og film.
 • UV-Revyen
  Synge, danse, spille, vise det frem og HA DET G?Y!
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmas?ytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Vestgrensa Beboerutvalg
  Vestgrensa Beboerutvalgs form?l er ? organisere sosiale aktiviteter for beboerne p? Vestgrensa studentby, samt ? tilrettelegge for sosiale m?teplasser og trivsel i blokkene.
 • VIFI
  VIFI er en volleyballforening for studenter p? Institutt for Informatikk og ?nsker ? fremme et godt studentmilj?.
 • VOPSI - Volleyball PSI
  Foreningens form?l er ? danne en samlingsplass for studenter ved Psykologisk institutt, UiO, gjennom ukentlige volleyballtreninger og tilh?rende sosiale arrangement.
 • Weights++
  Weights++ form?l er ? skape et positivt og sosialt samhold rundt vektl?fting. Foreningen skal arrangere sosiale arrangementer og st?tte hverandre i treningsm?lene.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningens form?l er ? fremme interesse og kunnskap om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Publisert 4. apr. 2012 09:41 - Sist endret 14. juli 2022 17:22