Kven eig Karasjok?

Den 31. mai 2024 sa H?gsterett dom om at befolkninga i Karasjok ikkje er kollektiv eigar av grunnen i kommunen. Kva er det historiske bakteppet, kva var dei juridiske sp?rsm?la og korleis vart dei l?yst?

Bildet kan inneholde: dekk, himmel, sn?, hjul, kj?ret?y.

Foto: Heiko Junge / NTB

H?gsterett har no handsama sp?rsm?let om kven som eig mest all grunnen i den nest st?rste kommunen i Noreg. Karasjok-saka er del av det store komplekset knytt til retten til land og vatn i Finnmark, og eit resultat av Finnmarkslova og Finnmarkskommisjonens kartlegging av bruks- og eigedomsrett.

H?gsterett var sett i storkammer. Det vil seie at saka vart vurdert ? vera s?rleg viktig, og at H?gsterett var sett med 11 dommar. Med eit fleirtal p? seks dommarar sa H?gsterett dom om at eigedomsretten til grunnen i Karasjok kommune ikkje ligg kollektivt til befolkninga i kommunen. Samstundes vart dommen fr? s?rdomstolen Utmarksdomstolen for Finnmark oppheva. Eit mindretal p? fem dommarar stemte for at heile lokalbefolkninga hadde kollektiv eigedomsrett.

Saka har reist mange viktige sp?rsm?l. Avgjerda vil kunne f? mykje ? seie for personar og verksemder i Finnmark, og for Finnmarkslova. P? seminaret vil forskarar gjere greie for og ha samtale om dei juridiske sp?rsm?la i saka, medrekna om kvifor det vart dissens og dei nye sp?rsm?la som fylgjer av at dommen fr? utmarsdomstolen vart oppheva. Forskarane vil ogs? sj? p? det historiske bakteppet som gjorde at sp?rsm?let om eigedomsrett enda i H?gsterett, og likskapar og skilnader fr? omstenda andre stader i Noreg.

Det har vore tre partsgrupperingar i saka:

 • Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvaltar grunn i Finnmark som Statskog SF tidlegare hadde grunnboksheimel eller var eigar til, og gjorde gjeldande eigedomsrett p? grunnlag av statens sine historiske rettar til grunnen i Finnmark. Mahkaravju-Mager?y siida var partshjelpar for FeFo.
 • Kárá?joga Sámiid Searvi/Karasjok Sameforening, Kárá?joga Gielda/Karasjok kommune, grendelag og privatpersonar har gjort gjeldande at lokalbefolkninga i Karasjok har kollektiv eigedomsrett til arealet, mellom anna p? grunnlag av befolkninga sin bruk i alders tid.
 • ?Guttormgruppen? best?r av Reinbeitedistrikta 13 og 16 og privatpersonar, og har gjort gjeldande at eigedomsretten ligg til den samiske delen av lokalbefolkninga. Ogs? Guttormgruppen har gjort gjeldande bruk i alders tid.

Finnmarkskommisjonen fann, under dissens, at den samla befolkninga i Karasjok har kollektiv eigedomsrett til arealet. Likeins konkluderte Utmarksdomstolen for Finnmark  at eigedomsretten ?ligger kollektivt til alle som til enhver tid har registrert bostedsadresse i Kárá?joga gielda/ Karasjok kommune, og slik at disse har lik andel i retten?. Eit mindretal meinte eigedomsretten l?g til FeFo. Saka vart anka til H?gsterett av FeFo, som der vart frifunne for kravet om eigedomsrett.

Program

14.00

 • Velkommen og kort introduksjon, ved stipendiat Marit Heier Lajord, IFP, UiO
 • Karasjok-saka sett fr? Akersgata, ved Astrid Meland, VG
 • H?gsterett og tingsretten, ved professor Geir Stenseth, IFP, UiO
 • H?gsterett og folkeretten, ved professor emeritus Geir Ulfstein, IOR, UiO

15.10-15.25

Pause

15.25-17.30

 • H?gsterett som historikarar, ved f?rsteamanuensis Morten Nadim, IOR, UiO
 • Karasjok-saka og fornorsking, ved professor emerita Kirsti Str?m Bull, IFP, UiO
 • Anerkjennelse av samiske landrettigheter, ved Aila Biret Henriksen Selfors, UiT
 • Samepolitisk utvikling: gjennom reform eller rettssal?, ved Mikkel Berg-Nordlie, NIBR, OsloMet

Panelsamtale og avslutning. Det vert mogleg ? stille sp?rsm?l fr? salen.

Delta

Arrangementet er gratis og opent for alle. Meld deg p? via lenkja under.

G? til p?melding

Du kan òg f?lgje arrangementet via str?yming. Str?yminga startar ved arrangementets start.

Velkommen!

Tilrettelegging ved bes?k

Hvis du trenger heis eller annen form for tilrettelegging n?r du bes?ker oss, ring dette nummeret: 90 13 17 55.

Om Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er Universitetets i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta p? debatter, samtaler og h?re spennende foredrag. Domus Bibliotheca ligger p? Universitetsplassen i Oslo sentrum. Her ligger det tre, vakre, gamle bygninger, og Domus Bibliotheca er bygget til venstre.

Nysgjerrig p? hva som skjer hos oss? F?lg Universitetsplassen - UiO p? Facebook for spennende oppdateringer.

Se fullt program for Domus Bibliotheca
Publisert 21. mai 2024 12:37 - Sist endret 5. juni 2024 12:57