Universitetsstyret

Styret er det ?verste organet ved Universitetet i Oslo.

Styrets sammensetning

Styret har elleve medlemmer og best?r av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

Styrets ansvar

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder h?y kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover og regler som gjelder. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og p? styrets ansvar.

Styrets hovedoppgaver

Styrets hovedoppgaver er ? trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og legge planer for den faglige utvikling. Styret skal fastsette m?l og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens ?konomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse og f?re tilsyn med denne.

Universitetsdirekt?ren er styrets sekret?r.

Lov og forretningsorden

Utvalg nedsatt av Universitetsstyret

Priser utdelt av Universitetsstyret

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Bes?ksadresse Lucy Smiths hus Problemveien 7 0316 Oslo Telefon: +47 22 85 63 29 E-post: