English version of this page

Komiteer og utvalg

 • Utdanningskomiteen
  • Utdanningskomiteen er et r?dgivende organ for universitetetsledelsen i utdanningssp?rsm?l.
 • L?ringsmilj?utvalget
  • L?ringsmilj?utvalget er et r?dgivende organ der studenter m?ter universitetsledelsen.
 • Klagenemda
  • Klagenemnda behandler klager p? enkeltvedtak, formelle feil ved eksamen og fors?k eller mistanke om fusk.
 • Skikkethetsnemda

  • Skikkethetsnemnda behandler saker som gjelder studenters skikkethet ved behov.

 • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@skomiteen

  • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@skomiteen er et diskusjons- og erfaringsutvekslingsforum samt r?dgivende organ for universitetet. Komiteen ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner.

 • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sinfrastrukturutvalget

  • UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedr?rende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur. Utvalget ledes av viserektor og er sammensatt av forskningsdekaner eller annen relevant representant fra enhetene.

 • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@setisk utvalg

  • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@setisk utvalg ved UiO er universitetets r?dgivende organ for forskningsetikk.

 • Immaterialrettsutvalget

  • Immaterialrettsutvalget ved UiO skal sikre en god h?ndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO.

 • R?det for 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med arbeidslivet
  • R?det for 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet.
 • Innovasjonsr?det
  • Innovasjonsr?det skal bidra til ? samordne og synliggj?re innovasjonsaktiviteten ved UiO, samt bidra til ? identifisere nye aktiviteter og tiltak knyttet til innovasjon og kunnskapsbasert n?rings- og samfunnsutvikling.
 • B?rekraftkomiteen
  • B?rekraftkomiteen skal bidra til at universitets- og h?yskolesektoren i Norge styrker sitt arbeid med FNs b?rekraftm?l og Agenda 2030.
 • Kompetansepanel for klima, milj? og b?rekraft
  • Kompetansepanelet skal bist? med faglige diskusjoner og innspill i forbindelse med UiOs satsing p? klima, milj? og b?rekraft.