English version of this page

Valg ved UiO

Ansatte og studenter ved UiO velger representanter til fakultetsstyrer, instituttstyrer og Universitetsstyret. Ved UiO velges ogs? rektor og prorektor, dekaner og instituttledere. Noen institutter har ansatt instituttleder og disse omfattes ikke av UiOs valgreglement.

Gjeldende regelverk

Valg ved UiO er hjemlet i universitets- og h?yskoleloven (lovdata.no), og n?rmere bestemmelser om gjennomf?ring av valg ved UiO, stemmerett og valgbarhet med videre er nedfelt i UiOs valgreglement som er vedtatt av Universitetsstyret.

Hvem har stemmerett ved UiO?

Ved UiO har b?de ansatte og studenter stemmerett. Hovedregelen er at fastl?nnede ansatte i minst 50% stilling har stemmerett, og professor II. Avgj?rende for stemmerett er om du er ansatt eller student dagen du avgir din stemme.

Om stemmerett for eksterne doktorgradskandidater:

Dersom du er doktorgradskandidat med et gyldig opptak til et doktorgradsprogram i FS, studentregisteret, har du som hovedregel ikke stemmerett med mindre:

  • Du er ansatt midlertidig. I dette tilfelle tilh?rer du stemmerettskategorien midlertidige vitenskapelig ansatte.
  • Du er semesterregistrert som student og har dermed stemmerett som student. Det er ikke krav om betalt semesteravgift, kun at du er semesterregistrert som student.

Opptellingskategorier

Stemmeretten telles opp i henhold til ulike opptellingskategorier ved valg. Ved valg av representanter til styrene p? universitets-, fakultets og instituttniv? har din stemmerettsgruppe betydning for opptelling av din stemme. Det betyr at ved valg av eksempelvis representanter for faste vitenskapelige ansatte s? er det kun faste vitenskapelige som kan stemme. Tilsvarende er det kun ansatte og studenter som tilh?rer ved det aktuelle fakultet eller institutt som kan avgi stemme med fakultets- og instituttvalg. Ved rektorvalg har alle stemmerettsgrupper stemmerett.

Hvem kan stille til valg ved UiO?

Du kan stille til valg hvis du er fastl?nnet ansatt i minst halv stilling, eller er professor II, ved den enheten som gjennomf?rer valget. Ansettelsesforholdet ditt m? dekke hele valgperioden. Det som ogs? vil v?re avgj?rende for om du har stemmerett, er det ansettelsesforholdet du har den dagen du avgir stemme.

N?r det gjelder valgbarhet til lederverv, er det egne regler. Se bestemmelsene i UiOs valgreglement § 8

N?r avholdes valgene?

De fleste valgene gjennomf?res om h?sten og valgene avholdes i hovedsak som elektronisk valg.

Valg av rektor og representanter til Universitetsstyret

Hvert 4. ?r avholdes det rektorvalg og valg til Universitetsstyret. Representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret velges hvert ?r. Studentrepresentantene til Universitetsstyret velges ogs? hvert ?r.

Valg av dekan og instituttleder

Dekan og instituttleder velges for en periode p? fire ?r. Hvert 4. ?r avholdes det derfor valg av dekan og instituttleder. Noen institutter har ansatt instituttleder.

Valg av representanter til fakultetsstyrer- og institutter

Representantenes funksjonsperiode i vervet er fire ?r for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og administrativt ansatte. For midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og for studenter er representantenes funksjonsperiode i vervet ett ?r

Hvert 4. ?r avholdes det derfor valg av representanter til fakultetsstyrer og institutter.

Hvem har ansvaret for valgene ved UiO?

Rektor- og prorektorvalget og valg av representanter til Universitetsstyret

Det sentrale valgstyret har p? vegne av Universitetsstyret ansvar for gjennomf?ring av rektorvalget og valg til Universitetsstyret, og universitetsdirekt?ren har organisert et fast valgsekretariat som er underlagt det sentrale valgstyret. 

Det sentrale valgstyret gir n?rmere informasjon p? UiOs nettsider ved gjennomf?ring av rektorvalg og valg til Universitetsstyret. Har du sp?rsm?l, bruk fortrinnsvis det kontaktpunktet som det sentrale valgstyret har oppgitt i forbindelse med det aktuelle valget eller bruk kontaktveilederen.

Valg ved fakulteter og institutter

Fakultetets valgstyre har ansvar for ? gjennomf?re valgene, og fakultetsdirekt?ren oppretter som regel et valgsekretariat. Instituttene forholder seg til fakultetets valgstyre hvis ikke instituttet har eget valgstyre.

De lokale enhetene vil gi n?rmere informasjon til sine ansatte ved gjennomf?ring av valg p? lokalt niv?. Har du sp?rsm?l, bruk fortrinnsvis kontaktpunktet som lokalt niv? har oppgitt i forbindelse med det aktuelle valget eller bruk kontaktveilederen.

Fakultetenes nettsider om gjennomf?ring av valg

Valg ved museene og Universitetsbiblioteket (UB)

UiO har to museer som gjennomf?rer valg av representanter til museumsstyrene. Museumsdirekt?ren oppretter som regel et valgsekretariat, som har ansvaret for gjennomf?ring av valget.

Universitetsbiblioteket avholder valg av representanter til biblioteksstyret.

Studentvalg

G? til  til Studentparlamentet

Valg p? verneombud og lokale arbeidsmilj?utvalg

G? til valg av verneombud og arbeidsmilj?utvalg.

Reglement

Arrangere valg

Kontaktveileder for valg

Kontaktpunkt for valg

Publisert 11. okt. 2023 10:02 - Sist endra 21. mars 2024 10:31