Utsynsmeldingen – en agenda for endring

Utsynsmeldingen har landet og den er b?de interessant og utfordrende. Den signaliserer handlingsrom gjennom institusjonell autonomi, samtidig som endringene i finansieringsmodellen er vanskelige ? gjennomskue. I klartekst: Meldingen gir oss med andre ord frihet til ? administrere det som kan bli en betydelig omstilling som f?lge av mer pressede budsjetter.   

S?ylene p? Domus Media og bl? himmel

Utsynsmeldingen er en agenda for endring. Den reisen kan bli utfordrende, men den kan ogs? bli veldig faglig interessant, skriver rektoratet ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO/Anders Lien

Departementet legger gjennom meldingen store forventninger over p? l?restedene for ? s?rge for at det samlede utdanningstilbudet har en profil som b?de speiler studentenes ?nsker og samfunnets behov; nasjonalt, regionalt og p? kort og lang sikt.

Arbeidsdelingen mellom l?restedene vil v?re viktig i ?rene som kommer, og beklagelig nok vies internasjonalt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ og utveksling sv?rt lite plass i en tid hvor det er et stort tema i Europa. Utdanninger som er n?dvendige for n?ringsliv, helsesektoren og det gr?nne skiftet skal prioriteres.

Forslaget til ny finansieringsmodell skal st?tte en slik utvikling, og vil gi endringer. De tre indikatorene som vil telle i den resultatbaserte delen av v?r finansiering er utelukkende basert p? utdanningskvantitet: studiepoengproduksjon, doktorgradsproduksjon og en ny indikator for fullf?ring av studieprogrammer.

Dessuten varsles like satser for b?de master- og bachelorprogram og grovere kategorier for finansiering av ulike disiplin- og profesjonsfag. Dette gir insentiver til kortere og billigere utdanninger.

Heldigvis er rammene ?pne: Jo st?rre produksjon knyttet de tre insentivene, jo mer penger tilf?res vi. Det ligger et betydelig potensial i dette for UiO. Sp?rsm?let er hvordan vi utnytter det. Fem omr?der blir viktige fremover.

Styrke kunnskapsgrunnlaget

For det f?rste trenger vi ? styrke kunnskapsgrunnlaget v?rt n?r det gjelder studentenes studievalg, l?ringsprosesser og resultater. Vi kan gj?re det bedre p? studiepoengproduksjon, vi b?r redusere frafallet p? bachelorniv?, og fullf?ringsgraden kan bedres.

Samtidig vet vi ogs? at studentene er mer ulike n?r det gjelder alder, studiepreferanser og ambisjoner. Vi vet at rekrutteringen til UiOs utdanningstilbud er veldig varierende, at studentene ?nsker seg et sterkere fokus p? arbeidsrelevans i studiene, men ogs? at v?re studenter generelt har h?y tilfredshet med kvaliteten p? studieprogrammene de g?r p?.

Sammenhengene er kompliserte, og vi trenger ? vite mer om prosesser og kjennetegn som bidrar til at studentene lykkes med studiene.

Fornye studieportef?ljen

For det andre m? vi fornye v?r studieportef?lje. B?de av hensyn til studentenes ?nsker og med tanke p? samfunnets behov. Fornyelse skjer kontinuerlig, men det trengs tydeligere grep fremover.

Vi har allerede p?begynt arbeidet for ? ?ke fleksibiliteten studentene trenger for ? kunne kombinere fag og fordypninger p? tvers av alle v?re studietilbud:

  • Mulighet for ? starte mikroemner p? noen f? studiepoeng;
  • Flere emner som kan tas av folk i arbeidslivet;
  • Emner som undervises konsentrert i korte perioder fremfor gjennom hele semestre;
  • Flere tverr- og flerfaglige studieprogram;
  • Mer undervisning i 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med partnere utenfor universitetet. 

Dette kan gj?res uten ? underminere UiOs fundament – den forskningsbasert undervisningen og utviklingen i fagene. Det krever kreativitet i utviklingen av studietilbud p? tvers av hele universitetet, og dette kan med fordel skje i tett 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med studentene.

Utsynsmeldingen gir rom og muligheter for nytenkning – b?de med hensyn til hvordan utdanningstilbud organiseres og leveres.

Fortsatt ha internasjonale ambisjoner

For det tredje m? mangelen p? internasjonal orientering i Utsynsmeldingen ikke bremse UiOs ambisjoner internasjonalt.

En del av den fornyelsen som m? skje i v?r studieportef?lje m? skje i 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med internasjonale partnere – enten som en del av Circle U.-世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@et eller gjennom andre 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sinitiativ som ogs? involverer verden utenfor Europa. Her har vi muligheter for ? skape nye tilbud som kan v?re attraktive og unike i norsk perspektiv.

Studieportef?lje tilpasset teknologisk virkelighet

For det fjerde m? studieportef?ljen tilpasses den teknologiske virkeligheten. Kunstig intelligens vil ha stor betydning for undervisning og studenters l?ring. Studenter er sterkt til stede p? digitale plattformer, men sliter mer med akademiske tekster og lange b?ker.

Dette stiller ogs? nye krav til underviserne. Kravene om st?rre grad av fleksibilitet tilsier ?kte innslag av hybride undervisningsopplegg – disse m? utvikles s? vi ikke hele tiden opplever ? l?pe etter utviklingen.

Skape mulighetsrom for endringer

Endelig, for det femte, m? vi skape et mulighetsrom for de endringer vi st?r overfor gjennom v?r interne ressursallokeringsmodell ved UiO. Enkelt sagt b?r vi gj?re endringer som premierer 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ og utvikling av studietilbud som kombinerer fag p? nye m?ter. Vi m? vente til h?sten f?r vi vet hvilke konkrete utslag endringene i finansieringsmodellen vil ha for UiO, men arbeidet kan allerede forberedes.

Utsynsmeldingen er med andre ord en agenda for endring. Den reisen kan bli utfordrende, men den kan ogs? bli veldig faglig interessant! Hvilke utdanninger som er relevante for n?ringsliv, helse og det gr?nne skiftet b?r ikke bare defineres ut fra dagens behov – vi har et faglig ansvar for ? v?re med ? definere fremtiden!

 

Av Svein St?len, ?se Gornitzka, Bj?rn Stensaker, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset
Publisert 30. mars 2023 10:28 - Sist endret 30. mars 2023 10:33
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO