Kunstig intelligens i utdanningene - hvordan jobber vi ved UiO?

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med ? bli en del av hverdagen i h?yere utdanning. B?de studenter og fagmilj?er f?r verdifulle erfaringer med hvordan teknologien kan brukes i studentenes l?ring. *English version below*

Studenter fra ulike studier (kjemi, psykologi, humaniora, naturvitenskap osv)

6 av 10 studenter bruker kunstig intelligens i l?ringssituasjoner. Foto: Jarli&Jordan

Diskusjonene om de pedagogiske, juridiske, etiske og organisatoriske implikasjonene av teknologien har ogs? begynt ? bli mer konstruktive og anvendelige, og UiO jobber n? langs flere spor som forh?pentligvis kan bringe oss videre.

Mer informasjon om KI

Det f?rste sporet handler om informasjon. B?de undervisere og studenter m? ha tilgang til god informasjon om etiske, juridiske og pedagogiske implikasjoner av teknologien. Det er etablert et nettverk for KI i utdanning som har ansvar for nettressursen Kunstig intelligens (KI) ved UiO - Universitetet i Oslo. Der samles informasjon fra en rekke akt?rer p? universitetet, for eksempel LINK, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen og studieadministrativ avdeling – og ikke minst erfaringer fra KURT og andre fagn?re st?tteenheter. Nettverket rapporterer til Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanningen som ligger under Utdanningskomiteen ved UiO.

Kompetanseutvikling og trening

Det andre sporet handler om kompetanseutvikling og trening i ? bruke KI p? gode m?ter. I Studiebarometeret som nylig er offentliggjort, fremkommer det at seks av ti studenter bruker kunstig intelligens i studiene sine. Flertallet bruker det til ? forklare teorier, konsept, og fagtermer. Mange bruker det som diskusjonspartner og andre igjen bruker det i l?ring knyttet til ?konomi, statistikk og informatikk. Yngre bruker det mer enn eldre studenter.

Mange studenter kjenner nok ogs? p? usikkerhet i hvordan de kan bruke KI forsvarlig i eget fag – uten at de risikerer ? bli anklaget for fusk og uredelighet. Ogs? blant de vitenskapelig ansatte er det behov for kompetanseutvikling siden vi kan anta at spennvidden i kompetansen er stor. I nettressursen om KI i undervisning er det tips b?de til undervisere og studenter om hvordan KI kan brukes i l?ring. Se mer p? lenkene under:

Hvordan bruke KI som underviser - Universitetet i Oslo (uio.no)

Hvordan bruke KI som student - Universitetet i Oslo (uio.no)

Universitetsbiblioteket har i tillegg lang erfaring med undervisning og veiledning i kildekritikk, henvisningsskikk og forskningsetisk bruk av verkt?y. I m?te med kunstig intelligens blir det viktig ? knytte dette til erfaringer fagmilj?er gj?r seg n?r de pr?ver ut teknologien i l?ring og undervisning. Vi trenger erfaringsdeling og kunnskapsutveksling.

Nettverket for KI i utdanning skal samle konkrete eksempler fra ulike fag og disipliner p? nettsidene, og vil ogs? skape andre arenaer for erfarings- og kunnskapsutveksling. I l?pet av ?ret arrangerer nettverket seminarer og m?ter hvor spesifikke KI-relaterte tema diskuteres og utforskes mer i detalj. F?rste arrangement er et TeachMeet 27. februar: TeachMeet: Bruk av KI i undervisning - LINK – Senter for l?ring og utdanning (uio.no). Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi har 6.mars, et arrangement: REAL prat om GPT UiO i undervisningen - KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

UV kommer i mars med en workshop: IDEA Workshop - Bruk av KI i undervisning: Vurderingsformer - Det utdanningsvitenskapelige fakultet (uio.no)

Trygge og lovlige rammer for KI

Det tredje sporet er knyttet til ? etablere trygge og lovlige rammer rundt den konkrete utforskingen av KI. Etableringen av GPT UIO og andre KI-tjenester som Whisper og Autotekst er med p? ? sikre at data ikke havner p? avveie, og at man ogs? kan f? hjelp til ? ta i bruk ulike KI-tjenester. UiOs Chat GPT-l?sning gj?r at b?de studenter og ansatte kan f?le seg trygge p? at de opererer innenfor hva som er lovlig. IT-avdelingen jobber videre med ? sikre tilgang til nye verkt?y, samt ? gj?re det enklere/mulig ? teste ut nye relevante verkt?y.

Systematisk eksperimentering

Det fjerde sporet er innrettet mot systematisk eksperimentering og pilotering. F?r jul utlyste UiO egne teknologimidler for milj?er og ansatte som ?nsker ? teste ut KI-ideer i eget fag og i egen undervisning. Sv?rt mange s?knader kom inn, og de mange nyskapende skissene tyder p? at kreativiteten er stor ved UiO! Noen av de prosjektene som f?r st?tte vil forh?pentligvis ogs? bli implementert i en st?rre skala. Et viktig poeng ved ? stimulere til dette, er at vi kan ta mer regi p? teknologiutviklingen selv.

Nye spor i dette KI-arbeidet er absolutt mulig ? tenke seg, men er avhengig av innspill og deltakelse. Vi vet at mye arbeid og mange initiativ foreg?r i ulike fagmilj?er som fortjener st?rre oppmerksomhet og vi er ?pne for innspill og ideer til videre arbeid.


English: Artificial Intelligence in Education – How are we working at UiO?

Artificial intelligence has become a part of everyday life in higher education. Both students and academic communities are gaining valuable experiences on how this technology can be used in student learning.

Discussions about the pedagogical, legal, ethical, and organizational implications of the technology have also started to become more constructive and applicable, and UiO is now working along various paths that will hopefully move us forward.

More information about AI

The first path is about information. Both educators and students must have access to good information about the ethical, legal, and pedagogical implications of the technology. A network for AI in education has been established, which is responsible for the online resource Artificial Intelligence (AI) at UiO. This resource gathers information from various actors at the university, such as LINK, the University Library, the IT department, the Student Administrative Office, as well as experiences from KURT and other discipline-based support units. The network reports to the Strategic Coordination Group for IT in Education, which falls under the Education Committee at UiO.

Competence Development and Training

The second path is about competence development and training in using AI in relevant ways. The recently published Study Barometer reveals that six out of ten students use artificial intelligence in their studies. The majority use it to explain theories, concepts, and subject-specific terminology. Many use it as a discussion partner. Younger students use it more than older students.

Many students may also feel uncertain about how to use AI in a responsible way in their own field without risking accusations of cheating and misconduct. There is also a need for competence development among the academic staff since the level of expertise is probably quite diverse. The online resource about AI in education provides tips for both educators and students on how to use AI in learning. See more at the links below:

How to use AI as a teacher - University of Oslo

How to use AI as a student - University of Oslo

In addition, the University Library has extensive experience in teaching and guidance on referencing practices and ethical use of various resources in research. In the face of artificial intelligence, it is important to connect this with the experiences academic communities have when trying out the technology in learning and teaching. We need to share experiences and exchange knowledge.

The network for AI in education will collect concrete examples from various disciplines and fields on the website, and will also create other arenas for experience sharing and knowledge exchange. Throughout the year, the network will organize seminars and meetings where specific AI-related topics are discussed and explored in more detail. The first event is a TeachMeet on February 27th. KURT – Centre for Teaching and Learning in Science will have an event on March 6th. The Faculty of Educational Services facilitates a workshop on March 21th.

Secure and Legal Frameworks for AI

The third path is related to establishing secure and legal frameworks embedding the concrete exploration of AI. The establishment of GPT UIO and other AI services like Whisper and AutoText contribute to ensuring that data does not end up in the wrong hands, and that assistance is available in using various AI services. UiO's Chat GPT solution allows both students and staff to feel confident that they are operating within legal boundaries. The IT department continues to work on ensuring access to new tools and making it easier/possible to test out new relevant tools.

Systematic Experimentation

The fourth path is focused on systematic experimentation and piloting. In December, UiO announced its own technology funds for academic groups and staff who want to test AI ideas in their own field and in their own teaching. Many applications were received, and the many innovative proposals indicate that there is much creativity found at UiO! Some of the projects that receive funding will hopefully also be implemented on a larger scale. An important point in stimulating this is that we can – hopefully – take more control over technology development ourselves.

New pathways in AI development are definitely possible to consider, but depend on input and participation. We know that a lot of work and many initiatives are happening in different departments and research groups that deserve greater attention, and we are open to suggestions and ideas for further work in this area.

Av Bj?rn Stensaker, viserektor, Eystein Gullbekk og Hilde Westbye Universitetsbiblioteket
Publisert 19. feb. 2024 17:41 - Sist endret 12. mars 2024 08:41
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO