English version of this page

Etiske retningslinjer

UiO har som statlig virksomhet ansvar for ? sikre at undervisning, forskning og formidling utf?res i samsvar med de lover og regler som styrer v?r virksomhet.

Ansatte og studenter skal bidra til at arbeids- og studiemilj?et er trygt og inkluderende for alle ved UiO. UiOs faglige virksomhet bygger p? prinsippet om akademisk frihet. Dette skal ogs? ligge til grunn for ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ med eksterne akt?rer.
 


Regler som styrer virksomheten

For UiOs virksomhet er blant annet universitets- og h?yskoleloven, forvaltningsloven, arbeidsmilj?loven, statsansatteloven, likestillings- og diskrimineringsloven og Etiske retningslinjer for statstjenesten s?rlig sentralt, UiO har ogs? eget regelverk som gjelder for eksempel innkj?p, veiledning og forskningsetikk.

For en samlet oversikt over det regelverket som styrer virksomheten, se oversikten over UiOs regler og retningslinjer. I teksten nedenfor omtales noen omr?der som er s?rlig viktige for et trygt og godt arbeids- og l?ringsmilj?.

Den enkeltes ansvar for arbeids- og l?ringsmilj?et

Alle ved UiO har ansvar for ? f?lge de lover og regler som gjelder ved universitetet og utf?re arbeidet p? en etisk forsvarlig m?te. 

Det forventes at ansatte og studenter har et bevisst forhold til hvordan egen adferd kan p?virke arbeids- og l?ringsmilj?et. Dette gjelder ogs? egen adferd p? sosiale medier. 

Ansatte har ansvar for ? forhindre misbruk og utnyttelse i relasjoner med maktubalanse, s?rlig i m?te med studenter.

Misbruk av rusmidler i jobbsammenheng er ikke akseptert. 

Mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering

Ved UiO aksepteres ikke noen former for mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering, herunder seksuell trakassering og u?nsket seksuell oppmerksomhet, se UiOs retningslinjer mot trakassering.

Ansatte som blir kjent med at det forekommer mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering ved UiO plikter etter arbeidsmilj?loven ? s?rge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet om dette, eller benytte UiOs nettskjema for varsling, se Varsling for ansatte ved UiO.

Studenter som blir kjent med eller opplever mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering oppfordres til ? si fra til l?ringsmilj?kontakt ved sitt fakultet eller bruke UiOs Si fra-system for studenter.  

Ansatte som opplever mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering oppfordres til ? si fra til arbeidsgiver ved ? kontakte n?rmeste leder. 

Mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering kan f? f?lger for den ansattes arbeidsforhold eller for studenters studier.

Ansatte har ikke lov til ? utsette ansatte eller studenter som varsler for gjengjeldelse

Doble relasjoner og habilitet

Med doble relasjoner menes at den ansatte ogs? innehar andre roller enn den profesjonelle i m?te med en kollega eller en student. Doble relasjoner kan oppst? som f?lge av blant annet slektskap, kj?rlighetsforhold, vennskap, uvennskap eller ?konomiske interesser. 

Doble relasjoner kan f?re til at det oppst?r interessekonflikter og tvil om habilitet, eller p?stander om dette. I slike situasjoner kan det stilles sp?rsm?l ved den ansattes uavhengighet og integritet. 

Den enkelte ansatte har selv ansvar for ? vurdere og opplyse om egen inhabilitet, samt ? tre til side n?r saken krever det. Ved tvil om egen habilitet skal den ansatte informere n?rmeste leder.

En leder ved UiO b?r ikke ha direkte underordnede som vedkommende er i familie med, har n?rt slektskap til, har kj?rlighetsforhold eller seksuelle relasjoner til.  I slike situasjoner kan det stilles sp?rsm?l ved lederens beslutninger overfor den enkelte. Dersom slike relasjoner oppst?r, plikter lederen ? ta dette opp med sin overordnede. 

En ansatt kan ikke ha doble relasjoner overfor studenter eller ph.d.-kandidater som de sensurerer, veileder eller tar faglige eller administrative avgj?relser overfor. En ansatt plikter ? ta doble relasjoner opp med sin overordnede. 

S?rlig aktsomhet m? utvises ved oppnevning av sensor, bed?mmelseskomit og innstillingskomit for ansettelse og opprykk slik at aktuelle kandidater sikres en uavhengig vurdering.

Forskernes ansvar for forskningsetikk

UiOs forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen utf?res i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Forskerne plikter ? sette seg inn i, og utf?re sin forskning i samsvar med de anerkjente forskningsetiske normene som gjelder for fagomr?det. Ansatte som driver veiledning av stipendiater eller studenter plikter ? p?se at studentenes og stipendiatenes arbeid utf?res i tr?d med de reglene som gjelder for forskningsetikk. 

S?rlige sp?rsm?l kan oppst? der en ansatt og en stipendiat eller en student utf?rer forskning sammen og publiserer sammen. Dette er situasjoner med maktubalanse der den ansatte plikter ? vise s?rlig varsomhet. 

Akademisk ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@

UiO legger til grunn, med utgangspunkt i prinsippet om akademisk frihet, at vi vil ha gode forbindelser til og er ?pen for faglig ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ med allment anerkjente akademiske milj?er p? tvers av landegrenser og politiske og kulturelle skillelinjer.

UiO er imot bruk av akademisk boikott som et politisk virkemiddel og arbeider for at vitenskapelige nettverk kan benyttes p? en positiv m?te i konflikter der diplomatiske kanaler brytes ned.

Menneskerettigheter

UiO ser det som en oppgave ? st?tte forskere og studenter som p? grunn av konflikt eller undertrykkende politiske forhold hindres i ? ut?ve sin akademiske frihet.

UiO vil fremheve grunnleggende menneskerettigheter og studentenes frihet ved inng?else og oppf?lging av ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@savtaler med institusjoner i andre land. Vurdering av ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@savtaler skal inkludere en gjennomgang av akademisk frihet ved den aktuelle institusjon.

Retningslinjer for delomr?der

Publisert 25. juni 2012 12:53 - Sist endret 5. mai 2021 14:49